مشاهده صورتحساب دیتا
شماره  پرونده
           سال 
          دوره 
مشاهده اخرین وضعیت بدهی